06/01/2018

Thứ Bảy Tuần Trước Lễ Hiển Linh

 BÀI ĐỌC I: 1 Ga 5, 5-6. 8-13 (Hl 5-13)

"Thánh Thần, nước và máu".

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Các con thân mến, ai là người chiến thắng thế gian, nếu không phải là người tin rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa? Đấng đă đến nhờ nước và máu, chính là Đức Giêsu Kitô, không phải trong nước mà thôi, nhưng trong nước và máu nữa. Có Thánh Thần làm chứng rằng Chúa Kitô là chân lư. Và trên mặt đất có ba nhân chứng: Thánh Thần, nước và máu, cả ba chỉ là một. Nếu chứng của người đời mà chúng ta c̣n nhận lấy, th́ chứng của Thiên Chúa c̣n mạnh hơn. V́ đó là chứng của Thiên Chúa, chứng mạnh hơn là Người đă làm chứng về Con Ḿnh. Ai tin kính Con Thiên Chúa, th́ có chứng của Thiên Chúa nơi ḿnh. C̣n ai không tin Thiên Chúa, th́ cho Người là gian dối, v́ kẻ ấy không tin nơi chứng mà Thiên Chúa đă làm chứng về Con Ḿnh. Và chứng đó là thế này: Thiên Chúa đă ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống đó ở trong Con của Người. Ai có Chúa Con, th́ có sự sống; c̣n ai không có Chúa Con, th́ cũng không có sự sống. Ta viết điều này cho các con, để các con biết rằng: Các con là những người tin vào danh Con Thiên Chúa, các con được sống đời đời. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

ĐÁP CA: 147, 12-13. 14-15. 19-20

Đáp: Giêrusalem hỡi, hăy ngợi khen Chúa (c. 12a).

Xướng: 1) Giêrusalem hỡi, hăy ngợi khen Chúa! Hăy ngợi khen Thiên Chúa của ngươi, hỡi Sion, v́ Người đă giữ chặt các then cửa thành ngươi; Người đă chúc phúc cho con cái ngươi trong thành nội. - Đáp.

2) Người sắp đặt bờ cơi ngươi trong thanh b́nh, cho ngươi hưởng no nê những tinh hoa lúa miến. Người đă sai Lời Người xuống cơi trần ai, và Lời Người lanh chai chạy rảo. - Đáp.

3) Người đă loan truyền Lời Người cho Giacóp, những thánh chỉ và huấn lệnh Người cho Israel. Người đă không làm cho dân tộc nào như thế; Người đă không công bố cho họ các huấn lệnh của Người. - Đáp.

ALLELUIA: Ga 1, 14 và 12b

Alleluia, alleluia! - Ngôi Lời đă hoá thành nhục thể, và đă cư ngụ giữa chúng ta. Những ai tiếp nhận Người, th́ Người ban cho họ được quyền làm con Thiên Chúa. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 1, 6b-11

"Con là Con yêu quư của Cha, Con đẹp ḷng Cha mọi đàng".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Gioan rao giảng rằng: "Có Đấng đến sau tôi, nhưng quyền lực hơn tôi, tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giày cho Người. Phần tôi, tôi đă rửa anh em trong nước, nhưng Người, Người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần". Và đă xảy ra là trong những ngày đó, Chúa Giêsu từ Nadarét xứ Galilêa đến và chịu phép rửa bởi Gioan ở sông Giođan. Khi vừa lên khỏi nước, Người liền thấy trời mở ra, thấy Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên ḿnh. Và có tiếng từ trời phán: "Con là Con yêu quư của Cha, Con đẹp ḷng Cha mọi đàng". Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi Khen Chúa.

KHIÊM HẠ ĐỂ NHẬN RA CHÚA (Mc 1,7-11)

“Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người” (Mc 1,7)

Suy niệm: Mầu nhiệm Nhập thể là mầu nhiệm của khiêm hạ. Quả thật, chính là khiêm hạ mà Con Thiên Chúa “hoàn toàn trút bỏ vinh quang… trở nên giống hẳn phàm nhân” khi sinh ra khung cảnh hang đá như người nghèo nhất trong những người nghèo (x. Pl 2,6-7). Hôm nay, khi xin chịu phép rửa của Gio-an, Đấng Cứu Thế c̣n khiêm hạ đến mức chấp nhận thân phận tội nhân để gánh lấy tội lỗi của muôn người. Chính v́ Ngài khiêm hạ sâu thẳm như thế, con người chúng ta nếu muốn nhận ra Ngài cũng phải tự hạ đúng tại nơi mà Ngài khiêm hạ. Gio-an Tẩy giả đă tự hạ như thế khi ông nói: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, và tôi không đáng cởi quai dép cho Người”; nhờ đó ông đă nhận ra Ngài và giới thiệu: “Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá bỏ tội trần gian” (Ga 1,29).

Mời Bạn: Để nhận ra Con Thiên Chúa và đón nhận hồng ân cứu độ, trước hết, phải trở nên khiêm hạ, phải nhận biết ḿnh nhỏ bé và tội lỗi cần được Ngài cứu độ. Bạn và tôi có cảm nghiệm Chúa Giê-su làm người và ở với chúng ta cách sống động trong từng ngày sống chưa? Chúng ta hăy noi theo cách thế của Gio-an Tẩy giả, ông đă nhận thấy nơi Chúa là Đấng trổi vượt, ông không đáng cởi quai dép cho Người.

Sống Lời Chúa: Làm một việc nhỏ bé và kín đáo để phục vụ anh chị em trong tinh thần khiêm hạ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đă từ trời “cúi xuống” làm người để cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con biết kính trọng phẩm giá của anh chị em, và biết “cúi xuống” phục vụ họ như Chúa đă dạy và nêu gương cho chúng con.