05/10/2017

Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên

 BÀI ĐỌC I: Nkm 8, 1-4a. 5-6. 7b-12                       

"Thầy Esdra mở sách luật ra, chúc phúc cho dân và toàn dân đáp lại: Amen! Amen!"

Trích sách Nơkhemia.

Trong những ngày ấy, toàn dân mọi người như một, tụ họp lại ở phố trước cửa Nước, họ xin thầy Esdra mang ra sách Luật của Môsê mà Chúa đă truyền cho dân Israel. Vậy thầy tư tế Esdra mang luật ra trước cộng đồng, gồm đàn ông, đàn bà và tất cả những ai có thể hiểu luật: hôm đó là ngày đầu tháng bảy. Từ sáng đến giữa trưa, thầy đứng ở công trường, trước cửa Nước, đọc sách trước mặt đàn ông, đàn bà và những người hiểu luật. Tất cả dân chúng đều lắng tai nghe đọc sách luật. Thầy thư kư Esdra đứng trên bệ bằng cây mà đọc sách; thầy mở sách ra trước công chúng, v́ thầy đứng nơi cao hơn mọi người. Khi thầy mở sách, th́ tất cả đều đứng lên. Esdra chúc tụng Chúa là Thiên Chúa Cao Cả. Toàn dân đưa tay lên đáp lại: Amen, Amen. Họ cúi ḿnh và phủ phục trước Thiên Chúa, mặt họ cúi sát đất. Các thầy Lêvi khiến dân chúng thinh lặng để nghe đọc Lề Luật: Dân chúng mỗi người đứng nơi ḿnh. Một số người đọc từng đoạn trong sách luật Chúa, giải thích ư nghĩa, và người ta hiểu được điều đă đọc. Nơkhemia là tổng trấn, Esdra là tư tế và là thư kư, các thầy Lêvi huấn luyện dân chúng, nói với họ rằng: "Ngày hôm nay được thánh hoá dâng cho Chúa là Thiên Chúa chúng ta: anh chị em đừng mang tang chế, đừng than khóc". V́ lúc đó toàn dân khóc lóc khi nghe đọc các lời trong luật. Họ nói với dân chúng rằng: "Hăy đi ăn thịt béo và uống rượu ngon, hăy gởi phần cho kẻ không có dọn sẵn cho ḿnh, v́ ngày này là ngày thánh dâng cho Chúa, đừng buồn sầu; v́ niềm vui của Chúa là đồn lũy của chúng ta". Các Thầy Lêvi khiến toàn dân thinh lặng mà rằng: "Anh chị em hăy thinh lặng, v́ hôm nay là ngày thánh, nên chớ lo buồn". V́ thế toàn dân đi trở ra ăn uống, gởi phần cho những người không có, và đầy hân hoan vui mừng, v́ người ta hiểu rơ những lời ḿnh nghe giảng dạy. Đó là lời Chúa.Tạ ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 18, 8. 9. 10. 11

Đáp: Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can (c. 9a).

Xướng: 1) Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt. - Đáp.

2) Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can; mệnh lệnh Chúa trong ngời, sáng soi con mắt. - Đáp.

3) Ḷng tôn sợ Chúa thuần khiết, c̣n măi muôn đời; phán quyết của Chúa chân thực, công minh hết thảy. - Đáp.

4) Những điều đó đáng chuộng hơn vàng, hơn cả vàng ṛng; ngọt hơn mật, và hơn cả mật chảy tự tàng ong. - Đáp.

ALLELUIA: 1 Pr 1, 25

Alleluia, alleluia! - Lời Chúa tồn tại muôn đời, đó là lời Tin Mừng đă rao giảng cho anh em. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 10, 1-12

"Sự bằng an của các con sẽ đến trên người ấy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt th́ ít; vậy các con hăy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hăy đi. Này Thầy sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hăy nói: 'B́nh an cho nhà này'. Nếu ở đấy có con cái sự b́nh an, th́ sự b́nh an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự b́nh an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, v́ thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. "Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hăy ăn những thức người ta dọn cho. Hăy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: 'Nước Thiên Chúa đă đến gần các ngươi'. Khi vào thành nào mà người ta không tiếp đón các con, th́ hăy ra giữa các phố chợ và nói: 'Cả đến bụi đất thành các ngươi dính vào chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin phủi trả lại các ngươi. Nhưng các ngươi hăy biết rơ điều này: Nước Thiên Chúa đă đến gần'. Thầy bảo các con, ngày ấy, thành Sôđôma sẽ được xử khoan dung hơn thành này". Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

SỨ MẠNG CỦA MỌI KITÔ HỮU (Lc 10,1-12 )

“Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác…” (Lc 10,1)

Suy niệm: Khởi đầu chương 10, Phúc Âm Luca ghi: Sau đó, Chúa chỉ định 72 người khác…” bởi v́ trước đó Luca đă dành cả chương 9 thuật lại việc Chúa chọn Nhóm Mười Hai, để họ ở với Ngài, dạy dỗ họ, và rồi sai họ đi loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Điều đó có nghĩa là ngoài Nhóm Mười Hai c̣n có những người khác cũng tin theo Chúa Kitô: họ cũng được kể là môn đệ và ở với Ngài và cũng được sai đi loan báo Tin Mừng. Sứ mạng thật cấp bách: “lúa chín đầy đồng mà thợ gặt th́ ít” (c. 2), không thể khoán trắng cho Nhóm Mười Hai; trái lại, mọi môn đệ đều phải tham gia. Hơn nữa, họ không hành động riêng lẻ mà là cùng với nhau “từng hai người một” và cùng với các tông đồ, v́ quả thật “bài sai” dành cho họ (cc. 3-11) xét về cơ bản cũng chính là “bài sai” dành cho các tông đồ (x. Lc 9,2-5).

Mời Bạn: Công đồng Vaticanô II minh định rằng việc loan báo Tin Mừng là ơn gọi và sứ mạng của mọi tín hữu chứ không phải của riêng các linh mục, tu sĩ. Thư Chung Hậu Đại Hội Dân Chúa năm 2010 cũng xác định “phương thế cụ thể” để loan báo Tin Mừng “trong bối cảnh xă hội hiện nay” là toàn Dân Chúa tích cực cộng tác với mọi người thiện chí,” để“cùng nhau bồi đắp nền văn minh t́nh thương và sự sống” (32)

Chia sẻ: “Bài sai” 72 môn đệ (Lc 10,3-11) giống và khác với “bài sai” 12 tông đồ (Lc 9,2-5) ở những điểm nào?

Sống Lời Chúa: Cầu nguyện cho một người bạn/gia đ́nh lương dân và loan báo Tin Mừng bằng đời sống bác ái trước khi nói với họ về Đức Giêsu.

Cầu nguyện: Lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ư Cha thể hiện… Amen.