07/10/2017

Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1. St 3, 9-15. 20

"Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa miêu duệ mi và miêu duệ người phụ nữ".

Trích sách Sáng Thế.

Thiên Chúa đă gọi Ađam và phán bảo ông rằng: "Ngươi đang ở đâu?" Ông đă thưa: "Con đă nghe thấy tiếng Ngài trong vườn địa đàng, nhưng con sợ hăi, v́ con trần truồng và con đang ẩn núp". Chúa phán bảo ông rằng: "Ai đă chỉ cho ngươi biết rằng ngươi trần truồng, há chẳng phải tại ngươi đă ăn trái cây mà Ta đă cấm ngươi không được ăn ư?" Ađam thưa lại:"Người phụ nữ Chúa đă cho làm bạn với con, chính nàng đă cho con trái cây và con đă ăn". Và Thiên Chúa phán bảo người phụ nữ rằng: "Tại sao ngươi đă làm điều đó?" Người phụ nữ thưa:"Con rắn đă lừa dối con và con đă ăn". Thiên Chúa phán bảo con rắn rằng: "Bởi v́ mi đă làm điều đó, mi sẽ vô phúc ở giữa mọi sinh vật và mọi muông thú địa cầu; mi sẽ ḅ đi bằng bụng, và mi sẽ ăn bùn đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa mi và người phụ nữ, giữa miêu duệ mi và miêu duệ người đó, người miêu duệ đó sẽ đạp nát đầu mi, c̣n mi th́ sẽ ŕnh cắn gót chân người". Và Ađam đă gọi tên vợ ḿnh là Evà: v́ lẽ bà là mẹ của chúng sinh. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

ĐÁP CA: 1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8

Đáp: Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, Đấng Cứu độ tôi (c. 1a).

Xướng: 1) Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, và sức mạnh tôi được gia tăng trong Thiên Chúa tôi; miệng tôi mở rộng ra trước quân thù, v́ tôi reo mừng việc Chúa cứu độ tôi. - Đáp.

2) Chiếc cung những người chiến sĩ đă bị bẻ găy, và người yếu đuối được mạnh khoẻ thêm. Những kẻ no nê phải làm thuê độ nhật, và những người đói khát khỏi phải làm thuê; người son sẻ th́ sinh năm đẻ bảy, c̣n kẻ đông con nay phải héo tàn. - Đáp.

3) Chúa làm cho chết và Chúa làm cho sống, Chúa đày xuống Âm phủ và Chúa dẫn ra. Chúa làm cho nghèo và làm cho giàu có, Chúa hạ xuống thấp và Chúa nâng lên cao. - Đáp.

4) Từ nơi cát bụi, Chúa nâng người yếu đuối; từ chỗ phân nhơ, Chúa nhắc kẻ khó nghèo, để cho họ ngồi chung với các vương giả, và cho họ dự phần ngôi báu vinh quang. - Đáp.

BÀI ĐỌC II: Rm 5, 12. 17-19

"Nơi nào tội lỗi đầy tràn, th́ Người ban ơn thánh dư dật".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, cũng như do một người mà tội lỗi đă nhập vào thế gian, và do tội lỗi mà có sự chết, và thế là sự chết đă truyền đến mọi người, v́ lẽ rằng mọi người đă phạm tội. V́ nếu bởi tội của một người mà sự chết đă thống trị do một người đó, th́ những người lănh được ân sủng và ơn huệ dồi dào bởi đức công chính, càng được thống trị hơn nữa trong sự sống do một người là Đức Giêsu Kitô. Do đó, tội của một người truyền đến mọi người đưa tới án phạt như thế nào, th́ đức công chính của một người truyền sang mọi người đưa tới bậc công chính ban sự sống cũng như thế. V́ như bởi tội không vâng lời của một người mà muôn người trở thành những tội nhân thế nào, th́ do đức vâng lời của một người mà muôn người trở thành kẻ công chính cũng như thế. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

ALLELUIA : Lc 1, 28

Alleluia, alleluia! - Kính chào Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ; Trinh Nữ được chúc phúc giữa các người phụ nữ. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 1, 26-38

"Này Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một Con trai".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Thiên Thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đă đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ". Nghe lời đó, Trinh Nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ư nghĩa ǵ. Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, v́ đă được ơn nghĩa với Chúa. Này Trinh Nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, v́ tôi không biết đến người nam?" Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. V́ thế, Đấng trinh nữ sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đă thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đă mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; v́ không có việc ǵ mà Chúa không làm được". Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". Và thiên thần cáo biệt trinh nữ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

ƠN GỌI CỦA ĐỨC MA-RI-A ( Lc 1, 26-38 )

“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38)

Suy niệm: Kinh Kính Mừng là kinh đẹp nhất chỉ sau kinh Lạy Cha, kinh do chính Đức Giê-su dạy, bởi v́ kinh Kính Mừng có nguồn gốc từ chính Lời Chúa trong Phúc Âm. “Kính mừng Ma-ri-a đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà”: lời thiên thần Gáp-ri-en kính chào Mẹ khi truyền tin Mẹ sẽ thụ thai Con Thiên Chúa (x. Lc 1,28). “Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giê-su con ḷng bà gồm phúc lạ”: lời thánh nữ I-sa-ve, tràn đầy Thánh Thần, cùng với người con đang nhảy mừng trong ḷng, đáp lại lời chào của Đức Maria (x. Lc 1,42). “Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời…”: đó c̣n là lời của toàn thể Hội Thánh tung hô Mẹ khi tuyên xưng đặc ân Mẹ Thiên Chúa của Mẹ (Công đồng Ê-phê-xô năm 431). Chuỗi Mân Côi kết dệt bằng những lời kinh kính mừng cùng với việc suy gẫm 20 mầu nhiệm Tin Mừng gắn liền với công tŕnh nhập thể cứu chuộc của Đức Giê-su Ki-tô, trong đó Mẹ luôn luôn góp phần cách trực tiếp. Phải chăng đó là lư do Mẹ rất yêu thích chuỗi Mân Côi? Có lần nào Mẹ hiện ra mà không cầm tràng chuỗi Mân Côi hoặc không nhắc nhở con cái Mẹ lần chuỗi Mân Côi không nhỉ?

Mời Bạn: Chuỗi Mân Côi là điều Mẹ quí trọng, tại sao bạn lại không? Bạn hăy kiểm điểm lại cách lần chuỗi Mân Côi của bạn: siêng năng, sốt sắng, cùng với việc suy gẫm các mầu nhiệm?

Sống Lời Chúa: Nếu bạn chưa có thói quen hoặc đă đánh mất thói quen tốt lành là lần chuỗi Mân Côi, th́ hôm nay là dịp rất thuận tiện để bạn bắt đầu hoặc bắt đầu lại thói quen ấy.

Cầu nguyện: Đọc kinh Kính Mừng