10/02/2018

 

Thứ Bảy Tuần V Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 V 12, 26-32; 13, 33-34

"Giêroboam đúc hai con ḅ vàng".

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, Giêroboam nói trong ḷng rằng: "Giờ đây vương quốc sẽ trở về với nhà Đavít; nếu dân này lên Giêrusalem để tế lễ trong nhà Chúa, th́ ḷng dân này sẽ quy thuận với chủ ḿnh là Roboam, vua xứ Giuđa; họ sẽ giết ta và trở về với Roboam". Bấy giờ, ông triệu tập hội nghị và đúc hai con ḅ vàng, ông nói với dân chúng rằng: "Các ngươi không cần phải lên Giêrusalem nữa. Hỡi Israel, đây những vị thần minh đă dẫn ngươi ra khỏi đất Ai-cập". Ông đặt một con ḅ vàng ở Bêthel và một con ở Đan. Việc đó là dịp tội cho dân Israel, v́ dân chúng lên tận Đan để thờ con ḅ vàng. Ông c̣n xây chùa miếu trên những nơi cao, đặt các người trong dân làm tư tế, họ không phải là con cháu Lêvi. Ông chọn ngày rằm tháng tám là ngày lễ trọng, giống như lễ trọng thường cử hành trong xứ Giuđa. Ông lên bàn thờ để tế những tượng ḅ mà ông đă đúc, ông làm như thế ở Bêthel; cũng tại Bêthel, ông đă thiết lập hàng tư tế trong các chùa miếu mà ông đă xây cất trên những nơi cao. Sau các sự việc đó, Giêroboam chẳng những không dứt bỏ đàng tội lỗi, mà trái lại ông c̣n tiếp tục đặt ở những nơi cao hàng tư tế chọn trong dân chúng. Do đó, nhà Giêroboam phạm tội, bị lật đổ và xoá khỏi mặt đất. Đó là lời Chúa.  Tạ ơn Chúa.

ĐÁP CA:  Tv 105, 6-7a. 19-20. 21-22.

Đáp-Lạy Chúa, xin nhớ chúng con khi gia ân huệ cho dân Ngài (c. 4a).

1) Chúng tôi đă phạm tội cũng như tổ phụ chúng tôi, chúng tôi đă làm điều gian ác và ăn ở bất nhân. Tổ phụ chúng tôi, khi c̣n ở bên Ai-cập, đă không suy xét những việc lạ lùng của Chúa.

2) Dân chúng đă đúc con ḅ tại Horéb, và lễ bái thần tượng đă đúc bằng vàng. Họ đem vinh quang của ḿnh đánh đổi lấy h́nh tượng con ḅ ăn cỏ.

3) Họ đă quên Thiên Chúa là Đấng cứu độ ḿnh, Đấng đă làm những điều trọng đại bên Ai-cập, Đấng đă làm những điều kỳ diệu trên lănh thổ họ Cam, và những điều kinh ngạc nơi Biển Đỏ.

ALLELUIA:  94, 8ab                                                                     

-Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa, và đừng cứng ḷng. - Alleluia.

PHÚC ÂM:  Mc 8, 1-10

"Họ ăn no nê".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Trong những ngày ấy, dân chúng theo Chúa Giêsu đông đảo, và họ không có ǵ ăn, Người gọi các môn đệ và bảo: "Ta thương đám đông, v́ này đă ba ngày rồi, họ không rời bỏ Ta và không có ǵ ăn. Nếu Ta để họ đói mà về nhà, họ sẽ mệt lả giữa đường, v́ có nhiều người từ xa mà đến". Các môn đệ thưa: "Giữa nơi hang địa này, lấy đâu đủ bánh cho họ ăn no!" Và Người hỏi các ông: "Các con có bao nhiêu bánh?" Các ông thưa: "Có bảy chiếc". Người truyền dân chúng ngồi xuống đất, rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ phân phát. Các ông chia cho dân chúng. Các môn đệ c̣n có mấy con cá nhỏ. Người cũng đọc lời chúc tụng và truyền cho các ông phân phát. Dân chúng ăn no nê và người ta thu lượm những miếng c̣n thừa lại được bảy thúng. Số người ăn độ chừng bốn ngàn. Rồi Người giải tán họ, kế đó Người cùng các môn đệ xuống thuyền mà đến miền Đal-ma-nu-tha. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa kitô, ngợi khen Chúa.

THỨ BẢY TUẦN 5 TN

ĐỨC GIÊSU YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI Mc 8,1-10

Đám đông đă ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh c̣n thừa : bảy giỏ. Số người ăn độ chừng bốn ngàn người. (Mc 8,8-9)

Suy niệm: Chúa Giêsu làm phép lạ hoá bánh ra nhiều tới hai lần. Lần nào cũng thế, Chúa thương dân chúng “bơ vơ như chiên không có người chăn”. Chúa chăm lo cho cả những nhu cầu vật chất của người ta khi người ta sẵn sàng hy sinh để lắng nghe Lời Chúa và theo Chúa. Và bao giờ cũng thế, đă ban ơn th́ Chúa ban thật dư dật: từ 7 chiếc bánh và mấy con cá nhỏ, trên 4000 người ăn mà vẫn c̣n dư đến 7 giỏ.

Mời Bạn: Bạn thấy không, có khi nào Chúa kém quảng đại hơn chúng ta đâu? Khi người ta sẵn sàng hy sinh chấp nhận cơn đói của thể xác để thoả măn cơn đói khát Lời Chúa bằng cách đi theo Chúa Giêsu, th́ lúc đó chẳng những Người ban cho họ no thoả Lời Người mà c̣n dư đầy cả bánh và cá nữa. Nước lă hoá thành hằng trăm lít rượu ngon tại Cana, mẻ cá lạ lùng hai chiếc thuyền đầy khẳm đến gần ch́m, tất cả những điều đó há chẳng nói lên Thiên Chúa rộng lượng quảng đại với bạn thế nào hay sao? Bạn hăy đong cho Chúa bằng một chiếc đấu thật lớn, thật đầy đi, và Chúa sẽ đong lại cho bạn bằng chính chiếc đấu ấy đă dằn đă lắc hẳn hoi.

Sống Lời Chúa: Ngày mai, Chúa Nhật bạn hăy hy sinh xếp các công việc của bạn lại để dành cho Chúa một ngày thật trọn vẹn, thật đúng ư nghĩa Chúa Nhật là Ngày Của Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa thật quảng đại với con. C̣n con lại quá nhỏ nhen, hẹp ḥi với Chúa. Xin cho con biết sống quảng đại với Chúa và với nhau, như Chúa vẫn quảng đại với con.