01/04/2017

 

Thứ Bảy Tuần 4 Mùa Chay

BÀI ĐỌC I: Gr 11,18-20

"Con như chiên con hiền lành bị đem đi giết".

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Lạy Chúa, Chúa đă tỏ cho con và con đă biết; v́ Chúa đă chỉ cho con những mưu toan của chúng. C̣n con, con như chiên con hiền lành bị đem đi giết. Con đă không biết chúng mưu toan hại con khi chúng nói: "Chúng ta hăy bỏ cây vào bánh của nó, chúng ta hăy diệt trừ nó khỏi đất kẻ sống, và người ta không c̣n nhớ đến tên nó nữa". Nhưng lạy Chúa các đạo binh, Chúa xét xử công minh, và ḍ xét tâm can. Chớ ǵ con sẽ thấy Chúa báo thù chúng, v́ con đă phó thác việc con cho Chúa. Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 7, 2-3.9bc-10.11-12

Đáp: Lạy Chúa là Thiên Chúa con, con đến nương nhờ Ngài (c. 2a).

1) Lạy Chúa là Thiên Chúa con, con đến nương nhờ Ngài, xin cứu con khỏi mọi người đang lùng bắt, và xin giải thoát thân con, kẻo có người như sư tử chộp bắt hồn con, xé nát ra mà không ai cứu gỡ. - Đáp.

2) Xin minh xét cho con, thân lạy Chúa, theo sự công chính và vô tội ở nơi con. Nguyện cho chấm dứt sự độc dữ kẻ ác nhân, và xin Ngài củng cố người hiền đức, khi Ngài lục soát tâm can, ôi Chúa công minh. - Đáp.

3) Thuẫn che thân con là Thiên Chúa, Đấng cứu độ những kẻ ḷng ngay. Thiên Chúa là vị công minh thẩm phán, và Thiên Chúa hăm doạ hằng ngày. - Đáp.

CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Ga 11, 25a-26

Chúa phán: "Ta là sự sống lại và là sự sống; ai tin Ta, sẽ không chết đời đời".

PHÚC ÂM: (Ga 7, 40-53)

"Đấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao?"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: "Ông này thật là tiên tri". Kẻ khác nói: "Ông này thật là Đấng Kitô". Người khác nữa lại nói: "Đấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao? Nào Kinh Thánh chẳng nói: Đấng Kitô xuất thân bởi ḍng dơi Đavit, và từ làng Bêlem, quê hương của Đavit?" V́ thế, dân chúng bất đồng ư kiến với nhau về Người. Trong số đó, có một ít kẻ định bắt Người, nhưng không ai dám ra tay bắt Người. Vậy khi những người thừa hành đến với thượng tế và biệt phái, các ông này hỏi họ rằng: "Tại sao các ngươi không điệu nó tới?" Các người thừa hành thưa rằng: "Chẳng hề có ai nói như người ấy". Các người biệt phái trả lời rằng: "Chớ th́ các ngươi cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong các vị thủ lănh và các người biệt phái, có ai tin nó đâu? Chỉ có lũ khốn nạn đó nó không biết ǵ lề luật". Nicôđêmô là người đă tới gặp Chúa Giêsu ban đêm, cũng là người trong nhóm họ, nói với họ rằng: "Chớ th́ luật của chúng ta có lên án cho ai mà không nghe họ, hoặc không biết rơ họ làm ǵ không?" Nhưng họ trả lời rằng: "Hay ông cũng là người Galilêa? Hăy đọc kỹ Kinh Thánh, ông sẽ thấy rằng không có tiên tri nào phát xuất từ Galilêa". Sau đó ai về nhà nấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Ngợi Khen Chúa.

THỨ BẢY TUẦN 4 MÙA CHAY  (GA 7,40-53)

PHÂN ĐỊNH VÀ LÀM CHỨNG

“Vậy, v́ Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. ” (Ga 7,43)

Suy niệm: Đúng như lời Chúa Giê-su nói, Ngài đến “không phải để đem b́nh an,” mà là “gươm giáo và chia rẽ” (x. Mt 10,34; Lc 12,51). Quả vậy, khi b́nh luận về Đức Giê-su trong những lúc “trà dư tửu hậu, người ta có đủ mọi thứ ư kiến trái chiều: có kẻ coi Ngài như một vị tiên tri, hoặc hơn thế, là Đấng Ki-tô; kẻ khác lại hoài nghi v́ xuất thân dân dă của Ngài. Thế nhưng họ lại im lặng v́ sợ hăi trước quyền thế của “các thượng tế và người Pha-ri-sêu,” “cả vú lấp miệng em”, thẳng tay “trù dập” bất cứ ai dám lên tiếng bênh vực Đức Giê-su. Đi ngược với số đông đó, các vệ binh dù bị mạt sát là “bọn dân đen, quân bị nguyền rủa, đui mù về Lề Luật, bị mê hoặc” họ vẫn dám làm chứng cho sự thật mà họ nhận được từ Chúa Giê-su. Cũng thế, ông Ni-cô-đê-mô, một người thông luật, trưng dẫn Lề Luật để biện hộ cho Đức Giê-su dù phải hứng chịu những lời mỉa mai của những người đồng sự: “Hăy về nghiên cứu Thánh Kinh.” Không chỉ nói, ông c̣n xuất đầu lộ diện là môn đệ Chúa Ki-tô trong cuộc khổ nạn và mai táng của Ngài.

Mời Bạn: Bạn có sẵn sàng nói về Đức Ki-tô, và nhất là làm chứng rằng Ngài thật là Đấng Cứu Thế, cho dù v́ thế bạn chịu thiệt tḥi, bị chế giễu, bị “trù dập” không? Đức Giê-su có bao giờ là đề tài cho chúng ta thảo luận để sống giống như Người chưa?

Sống Lời Chúa: Nghiền ngẫm và suy niệm Lời Chúa hằng ngày để sẵn sàng làm chứng cho Ngài trong cuộc sống.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, giữa muôn vàn biến cố xảy đến trong ngày, xin cho con cặp mắt đức tin tinh tường để phân định và nhận ra sự hiện diện của Chúa và sẵn sàng làm chứng cho Ngài. Amen.