05/04/2017

 

Thứ Tư Tuần V Mùa Chay

BÀI ĐỌC I: (Đn 3, 14-20.91-92. 95)

"Người đă sai thiên thần của Người đến giải thoát các tôi tớ Người".

 Trích sách Tiên tri Đaniel.

Trong những ngày ấy, vua Nabucôđônôsor nói rằng: "Hỡi Sidrach, Misach và Abđênagô, có phải các ngươi không chịu thờ các thần của ta và lạy tượng vàng ta đă dựng không? Vậy nếu các ngươi đă sẵn sàng, th́ lúc nghe tiếng kèn, tiếng huyền cầm, tiếng c̣i, quyển sáo và các thứ nhạc khí, các ngươi phải sấp ḿnh thờ lạy tượng ta đúc. Nhưng nếu các ngươi không chịu sấp ḿnh thờ lạy, lập tức các ngươi sẽ bị ném vào ḷ lửa cháy bừng. Và coi Chúa nào sẽ cứu thoát các ngươi khỏi tay ta". Sidrach, Misach và Abđênagô trả lời với vua Nabucôđônôsor rằng: "Tâu lạy vua, chúng tôi không cần trả lời cùng vua về việc này, v́ đây Thiên Chúa chúng tôi thờ có thể cứu thoát chúng tôi khỏi ḷ lửa cháy bừng, và khỏi tay đức vua; nhược bằng Thiên Chúa chúng tôi không muốn th́, tâu lạy vua, vua nên biết rằng chúng tôi không thờ các thần của vua và không lạy tượng vàng của vua dựng lên". Bấy giờ vua Nabucôđônôsor thịnh nộ, mặt biến sắc, nh́n thẳng vào Sidrach, Misach và Abđênagô, ông ra lệnh đốt ḷ nóng hơn thường gấp bảy lần, và truyền lệnh các tráng sĩ trong cơ binh trói chân Sidrach, Misach và Abđênagô, và ném vào ḷ lửa cháy bừng. Bấy giờ vua Nabucôđônôsor bỡ ngỡ, vội vă đứng lên và nói với các triều thần rằng: "Chớ th́ ta không ném ba người bị trói vào ḷ lửa sao?" Các ông trả lời với vua rằng: "Tâu lạy vua, thật có". Vua nói: "Đây ta thấy có bốn người không bị trói đi lại giữa ḷ lửa mà không hề hấn ǵ; dáng điệu người thứ tư giống như Con Thiên Chúa". Vua Nabucôđônôsor nói tiếp: "Chúc tụng Chúa của Sidrach, Misach và Abđênagô, Đấng đă sai thiên thần của Người đến giải thoát các tôi tớ tin cậy Người, không chịu vâng phục mệnh lệnh của nhà vua và thà hy sinh thân xác, chớ không phục luỵ thờ lạy Chúa nào khác ngoài Thiên Chúa của họ". Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa.

ĐÁP CA: Đn 3,52. 53. 54. 55. 56

Đáp: Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời (c. 52b).

1) Lạy Chúa là Thiên Chúa cha ông chúng con, Chúa đáng chúc tụng, đáng ca ngợi, tôn vinh và tán tụng muôn đời. Chúc tụng thánh danh vinh quang Chúa, đáng ca ngợi, tôn vinh và tán tụng muôn đời. - Đáp.

2) Chúa đáng chúc tụng trong đền thánh vinh quang Chúa, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. - Đáp.

3) Chúc tụng Chúa ngự lên ngai vương quyền Chúa, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. - Đáp.

4) Chúc tụng Chúa, Đấng nh́n thấu vực thẳm và ngự trên các Thần Vệ Binh, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. - Đáp.

5) Chúc tụng Chúa ngự trên bầu trời, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. - Đáp.

CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Ga 11,25a và 26

Chúa phán: "Ta là sự sống lại và là sự sống; ai tin Ta, sẽ không chết đời đời".

PHÚC ÂM: Ga 8,31-42

"Nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, th́ các ngươi thực sự được tự do".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do-thái đă tin nơi Ngài rằng: "Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thật, và sự thật giải thoát các ngươi". Họ thưa lại Người: "Chúng tôi là con cháu Abraham, và chưa bao giờ làm nô lệ ai cả. Tại sao ông lại nói 'Các ngươi sẽ được tự do'?". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Hễ ai phạm tội, th́ làm nô lệ cho tội. Mà tên nô lệ không ở măi trong nhà; người con mới ở vĩnh viễn trong nhà. Vậy nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, th́ các ngươi sẽ được tự do thực sự. Ta biết các ngươi là con cháu Abraham, thế mà các ngươi lại t́m giết Ta: v́ lời Ta không thấm nhập vào ḷng các ngươi. Ta nói những điều Ta đă thấy nơi Cha Ta. C̣n các ngươi, các ngươi làm điều các ngươi đă thấy nơi cha các ngươi". Họ đáp lại: "Cha chúng tôi chính là Abraham!" Chúa Giêsu nói: "Nếu thực các ngươi là con cháu Abraham, th́ các ngươi làm công việc của Abraham! Nhưng các ngươi đang t́m giết Ta, là người đă nói cho các ngươi biết sự thật mà Ta nghe tự Thiên Chúa. Điều đó Abraham đă không làm! Các ngươi đang làm việc của cha các ngươi!" Họ lại nói: "Chúng tôi không phải là những đứa con hoang! Chúng tôi chỉ có một Cha là Thiên Chúa!" Chúa Giêsu nói: "Nếu Thiên Chúa là Cha các ngươi, th́ các ngươi yêu mến Ta, v́ Ta tự Thiên Chúa mà đến; v́ Ta không tự ḿnh mà đến, nhưng chính Ngài đă sai Ta đến". Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Ngợi Khen Chúa.

THỨ TƯ TUẦN 5 MUA CHAY  (Ga 8,31-42)

TỰ DO ĐÍCH THỰC

Chúa Giê-su nói: “Quả thật, Ta bảo các ngươi: Hễ ai phạm tội th́ nô lệ cho tội, c̣n tên nô lệ không ở măi trong nhà, người con mới ở vĩnh viễn trong nhà.” (Ga 8,34-35)

Suy niệm: Nhiều người quan niệm tự do là phóng túng, muốn làm ǵ th́ làm. Người không thể kiềm chế ḷng tham lam, tính nóng giận của ḿnh, là mất làm chủ bản thân, và trên thực tế, họ đang nô lệ cho ḷng tham và tính nóng giận đó. Kinh nghiệm của những người nghiện x́ ke ma tuư cho thấy họ càng lúc càng trở nên nô lệ cho chất bột trắng này thế nào. Họ tưởng ḿnh đang tự do trong khi họ càng ngày càng trở thành nô lệ. Chúa Giê-su bị bắt, bị sỉ nhục, chịu treo trên thập giá và chịu chết, nhưng Ngài hoàn toàn tự do: Ngài chấp nhận cuộc khổ nạn một cách tự nguyện v́ yêu mến. Tự do của Ngài là tự do tuân hành thánh ư Chúa Cha.

Mời Bạn: Thánh Phao-lô tông đồ đă có một cảm nghiệm sâu sắc về sự nô lệ tội lỗi: “Điều tôi muốn th́ tôi không làm. Điều tôi không muốn th́ tôi lại làm.” Bạn nghĩ sao, có đúng với bạn không?

Chia sẻ: Khi con người đang sống buông thả để hưởng thụ th́ lúc đó con người đang bị lôi cuốn vào sự lệ thuộc. Để được hoàn toàn tự do, chỉ có một cách duy nhất là tỉnh thức và t́m ư Chúa và tuân hành.

Sống Lời Chúa: Là con người, không ai không có tội. Bạn cũng như tôi, mỗi người đều có thể có một thói quen xấu và một đam mê không tốt nào đó. Bạn hăy gọi rơ tên nó và t́m cách loại trừ nó ra khỏi đời sống.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, để được ở trong nhà Chúa măi măi, xin Chúa cho chúng con luôn biết thắng vượt tội lỗi, giải thoát con khỏi tất cả mọi ràng buộc hay lệ thuộc ngoài Chúa. Amen.