26/04/2017

 

Thứ Tư Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Cv 5, 17-26

"Ḱa, những người mà các ông tống ngục, hiện đang đứng giảng dạy dân chúng trong đền thờ".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, vị thượng tế và mọi người thuộc phe ông, tức là phái Sađốc, đầy ḷng phẫn nộ; họ ra tay bắt các tông đồ tống ngục. Nhưng đến đêm, Thiên Thần Chúa mở cửa ngục, dẫn các ngài đi và nói: "Hăy đi vào đền thờ giảng dạy cho dân chúng biết mọi lời hằng sống này". Nghe lệnh ấy, sáng sớm các ngài vào đền thờ và giảng dạy. Lúc bấy giờ vị thượng tế và các người thuộc phe ông đến, triệu tập công nghị và tất cả các vị kỳ lăo trong dân Israel, rồi sai người vào tù dẫn các tông đồ ra. Khi thủ hạ đến nơi, mở cửa ngục, không thấy các tông đồ, họ liền trở về báo cáo rằng: "Thật chúng tôi thấy cửa ngục đóng rất kỹ lưỡng, lính canh vẫn đứng gác ngoài cửa, nhưng khi chúng tôi mở cửa ra, th́ không thấy ai ở bên trong cả". Khi nghe các lời đó, viên lănh binh cai đền thờ và các thượng tế rất lúng túng, không biết rơ công việc đă xảy đến cho các tông đồ. Lúc đó có người đến báo tin cho họ rằng: "Ḱa, những người mà các ông đă tống ngục, hiện đang đứng giảng dạy dân chúng trong đền thờ". Bấy giờ viên lănh binh cùng các thủ hạ tới dẫn các tông đồ đi mà không dùng bạo lực, v́ sợ bị dân chúng ném đá. Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

Đáp: Ḱa người đau khổ cầu cứu và Chúa đă nghe (c. 7a).

Hoặc đọc: Alleluia.

1) Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn tôi hănh diện, bạn nghèo hăy nghe và hăy mừng vui. - Đáp.

2) Các bạn hăy cùng tôi ca ngợi Chúa, cùng nhau ta hăy tán tạ danh Người. Tôi cầu khẩn Chúa, Chúa đă nhậm lời, và Người đă cứu tôi khỏi mọi điều lo sợ. - Đáp.

3) Hăy nh́n về Chúa để các bạn vui tươi, và các bạn khỏi hổ ngươi bẽ mặt. Ḱa người đau khổ cầu cứu và Chúa đă nghe, và Người đă cứu họ khỏi mọi điều tai nạn. - Đáp.

4) Thiên Thần Chúa hạ trại đồn binh chung quanh những người sợ Chúa và bênh chữa họ. Các bạn hăy nếm thử và hăy nh́n coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao; phúc đức ai nương tựa ở nơi Người. - Đáp.

ALLELUIA: Ga 14, 26

Alleluia, alleluia! - Thánh Thần sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những ǵ Thầy đă nói với các con. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 3, 16-21

"Thiên Chúa đă sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Thiên Chúa đă yêu thế gian đến nỗi đă ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, th́ không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, v́ Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy, th́ không bị luận phạt. Ai không tin th́ đă bị luận phạt rồi, v́ không tin vào danh Con Một Thiên Chúa và đây là án luận phạt: là sự sáng đă đến thế gian và người đời đă yêu sự tối tăm hơn sự sáng, v́ hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa th́ ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của ḿnh bị khiển trách, nhưng ai hành động trong sự thật, th́ đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ, là họ đă hành động trong Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Ngợi Khen Chúa.

THỨ TƯ  TUẦN 2 PS Ga 3,16-21

ĐẾN CÙNG ÁNH SÁNG

“Ai tin vào Con của Người, th́ không bị lên án; nhưng kẻ không tin, th́ bị lên án rồi, v́ đă không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.” (Ga 3,18)

Suy niệm: Nhiều người có thể bị sốc v́ lời Chúa nói trên đây. Chẳng lẽ chúng tôi ăn ngày ở lành, mà chỉ v́ không tin vào ông Giê-su mà bị lên án sao? Nói rộng ra, phải chăng ông bà tổ tiên, những người chưa từng nghe nói về Giê-su, và tất cả những kẻ đă sống trước thời Đức Giê-su, họ cũng bị lên án cả sao? Thật ra, Thiên Chúa sai Con của Ngài đến thế gian không phải để lên án thế gian mà là để cứu nó (Ga 3,17). Thế nên, những người “chuộng bóng tối hơn ánh sáng” tự tay tắt đi ngọn đèn duy nhất trong nhà, th́ chẳng cần ai lên án, họ đă tự kết án ḿnh phải ch́m sâu trong bóng tối.

Mời Bạn: Dù bạn chưa biết Đức Giê-su là ai, nhưng nếu bạn yêu quư ánh sáng, luôn đi về phía ánh sáng, th́ bạn sẽ gặp Ngài, v́ Ngài chính là ánh sáng. Trung thành sống theo chân lư, kiên tŕ làm điều thiện, luôn nghĩ tốt và làm một điều ǵ đó tốt đẹp dù nhỏ bé cho người khác, đó là bạn đang sống như con cái sự sáng, và bạn sẽ gặp Ngài, v́ Ngài chính là Chân, Thiện, Mỹ.

Sống Lời Chúa: Suy gẫm lời khuyên của thánh Phao-lô: “Hăy làm việc thiện, đừng sờn ḷng nản chí” (2Tx 3,13). Bạn luôn luôn sẵn sàng làm điều thiện cho dù không ai nhận thấy, v́ như thế, bạn sẽ gặp được Chúa, và nhờ bạn người khác cũng được gặp gỡ Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa là ánh sáng để cho con nhận ra vẻ đẹp của Chúa. Chúa là ánh sáng chiếu soi đời con, để cho con nhận ra vẻ đẹp của sự hiện hữu của con. Xin cho chúng con ngày càng yêu mến ánh sáng và đến cùng ánh sáng của Chúa. Amen.