07/07/2017

 

Thứ Sáu Mùa Thường Niên 

 BÀI ĐỌC I: (St 23, 1-4. 19; 24,1-8. 62-67)

"Isaac yêu thương Rêbecca, cho nên ông t́m được niềm an ủi, v́ thương nhớ mẹ đă qua đời".

 Trích sách Sáng Thế.

Bà Sara được một trăm hai mươi bảy tuổi th́ qua đời tại thành Cariatharbê, tức là Hêbron, trong đất Canaan. Ông Abra-ham đến khóc lóc thương tiếc bạn ḿnh. Khi lo việc chôn cất, Abraham chỗi dậy nói với các con ông Hét rằng: "Tôi là ngoại bang, là khách lạ giữa quư ông, xin quư ông nhượng cho tôi một phần mộ để chôn xác người nhà tôi qua đời". Rồi Abraham chôn cất bà Sara vợ ông trong Hang Đôi ngoài đồng ruộng, đối diện với Mambrê, tức Hêbron, trong đất Canaan.

Khi ấy, Abraham đă già nua, và Chúa đă chúc lành cho ông trong mọi sự. Abraham nói với người đầy tớ lớn tuổi nhất trong nhà, cũng là người quản lư mọi của cải của ông răng: "Ngươi hăy đặt tay vào dưới bắp vế ta mà thề trước mặt Chúa là Thiên Chúa trời đất, sẽ không cưới cho con ta một người vợ thuộc dân Canaan mà ta đang ở chung với họ đây. Ngươi hăy đi về quê họ hàng ta, mà cưới vợ cho con ta là Isaac". Người đầy tớ thưa lại: "Nếu người phụ nữ không muốn theo tôi về xứ này, th́ tôi có phải đem con trai ông về quê quán của ông chăng?" Abraham trả lời rằng: "Ngươi hăy cẩn thận chớ bao giờ dẫn con ta về đó: Chúa là Thiên Chúa, đă đưa ta ra khỏi nhà cha ta và quê quán ta, đă phán và thề hứa cùng ta răng: 'Ta sẽ ban đất này cho ḍng dơi ngươi'. Thiên Chúa sẽ sai thiên thần đi trước mặt ngươi, và ngươi cưới cho con trai ta một người vợ trong xứ đó. Nếu người phụ nữ không chịu theo ngươi về, th́ ngươi không c̣n mắc lời đoan thề mà ta bảo người đây. Chỉ có một điều là đừng dẫn con trai ta về nơi đó".

 Khi ấy, Isaac đi bách bộ trên đường dẫn đến cái giếng gọi là "Đấng Hằng Sống và Trông Thấy", v́ ông cư ngụ tại mạn nam. Lúc gần tối, Isaac đi ra ngoài cánh đồng để suy ngắm. Khi ngước mắt lên nh́n, thấy những con lạc đà đang trở về từ đàng xa. Rêbecca cũng ngước mắt nh́n thấy Isaac, nàng liền nhảy xuống khỏi lạc đà, và hỏi người đầy tớ rằng: "Người đang đi trong cánh đồng để ra đón chúng ta là ai vậy?" Người đầy tớ đáp: "Người đó là chủ tôi đấy". Nàng vội vàng lấy khăn che mặt. Người đầy tớ lại kể lại cho Isaac hay mọi việc ḿnh đă làm. Isaac đưa Rêbecca vào nhà xếp của Sara mẹ ông, ông lấy nàng làm vợ và yêu thương nàng lắm, cho nên ông t́m được niềm an ủi bớt thương nhớ mẹ đă qua đời. Đó là lời Chúa.

 ĐÁP CA: Tv 105, 1-2. 3-4a. 4b-5

Đáp: Hăy ca tụng Chúa, bởi Người nhân hậu (c. 1a).

Hoặc đọc:  Alleluia.

 1) Hăy ca tụng Chúa, bởi Người nhân hậu, v́ đức từ bi Người tồn tại muôn đời. Ai nói cho hết được những hành động quyền năng của Chúa, ai kể cho xiết mọi lời ngợi khen Người? - Đáp.

2) Phúc cho ai tuân giữ những điều huấn lệnh, và luôn luôn thực thi điều công chính. Lạy Chúa, xin nhớ chúng con khi gia ân huệ cho dân Ngài. - Đáp.

3) Xin mang ơn cứu độ đến thăm viếng chúng con, để chúng con hân hoan v́ hạnh phúc những người Chúa chọn, được chung vui bởi niềm vui của dân Ngài, và được hănh diện cùng phần gia nghiệp của Ngài. - Đáp.

 ALLELUIA: Tv 94, 8ab

Alleluia, alleluia! - Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa, và đừng cứng ḷng. - Alleluia.

 PHÚC ÂM: (Mt 9, 9-13)

"Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc: Ta muốn ḷng nhân từ, chớ không phải là hy lễ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: "Hăy theo Ta". Ông ấy đứng dậy đi theo Người. Và xảy ra là khi Người ngồi dùng bữa trong nhà, th́ có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của Người. Những người biệt phái thấy vậy, liền nói với các môn đệ Người răng: "Tại sao Thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như thế?" Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo răng: "Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu! Các ông hăy đi học xem lời này có ư nghĩa ǵ: 'Ta muốn ḷng nhân từ, chứ không phải là hy lễ'. V́ Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi". Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Ngợi Khen Chúa. Tạ Ơn Chúa.

THỨ SÁU TUẦN 13 TN  (Mt 9,9-13)

CHÚA ĐỒNG BÀN VỚI TỘI NHÂN

Đức Giê-su đang dùng bữa trong nhà, th́ ḱa, nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng: “Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy?” (Mt 9,10-11)

Suy niệm: Tội lỗi có nhiều thứ loại, nhiều cấp độ và cũng nhiều cách thế để đối xử với tội nhân. Với kẻ này, người ta tránh né tiếp xúc, với người kia, họ bắt giam, cải tạo; có kẻ phải tù chung thân hay bị lên án tử v́ y là tên phản dân hại nước, nguy hiểm cho xă hội, không đáng sống. Xem ra cách ly là biện pháp thông thường nhất. C̣n Chúa Giê-su với phương châm: “Ta đến không phải để kêu gọi người công chính mà để kêu gọi kẻ có tội,” Ngài gần gũi tiếp xúc với tội nhân. Trong khi những người khác khinh bỉ, Ngài và các môn đệ cùng ngồi ăn uống với những người tội lỗi và thu thuế. Hơn thế nữa, Ngài đă kêu gọi làm môn đệ - rồi sau sẽ chọn làm tông đồ - một người thu thuế là Lê-vi, ngay lúc ông ta đang làm nghề thu thuế trước mắt mọi người.

Mời Bạn: Cùng với Chúa Giê-su yêu mến các tội nhân. Không kết án, xét đoán bất công. Nhớ câu “Thứ bốn răn bảo kẻ có tội” (Kinh Thương người có mười bốn mối”).

Chia sẻ: Tệ nạn nào (nghiện ngập ma túy, rượu chè, cờ bạc, bỏ lễ Chúa Nhật...) đang xảy ra tại địa phương  của tôi? Tôi có thể làm ǵ?

Sống Lời Chúa: Dâng hy sinh cầu nguyện cho kẻ có tội ăn năn trở lại.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa yêu thương kẻ có tội. Xin cho con biết nhận ra ḿnh tội lỗi để con sám hối trở về với Chúa, và đem Chúa đến với những ai đang cần ḷng Chúa xót thương. Amen.