20/08/2017

 

 Chúa Nhật Tuần XX Mùa Thường Niên Năm A

BÀI ĐỌC I:  (Is 56, 1. 6-7)

"Ta sẽ dẫn con cái Ta lên núi thánh".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Đây Thiên Chúa phán: "Hăy giữ luật và thực thi công b́nh, v́ ơn cứu độ của Ta đă gần tới, và sự công chính của Ta sẽ tỏ hiện. "Người ngoại bang theo Chúa để phụng sự Chúa và mến yêu danh Người, để trở nên tôi tớ Chúa, tất cả những ai giữ ngày Sabbat, không hề sai lỗi, và trung thành với giao ước của Ta, Ta sẽ dẫn chúng lên núi thánh, và Ta sẽ cho chúng niềm vui trong nhà cầu nguyện. Ta sẽ nhận những lễ toàn thiêu và hiến tế của chúng trên bàn thờ, v́ nhà Ta là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc".  Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa.

ĐÁP CA:  Tv 66, 2-3. 5. 6 và 8

Đáp: Chư dân hăy ca tụng Ngài! Thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hăy ca tụng Ngài (c. 4).

1) Xin Thiên Chúa xót thương và chúc phúc lành cho chúng con, xin tỏ ra cho chúng con thấy long nhan Ngài tươi sáng, để trên địa cầu, thiên hạ nh́n biết đường lối của Ngài, cho chư dân người ta được rơ ơn Ngài cứu độ. -  Đáp.

2) Các dân tộc hăy mừng vui và khoái trá, v́ Ngài công b́nh cai trị chư dân, và Ngài cai quản các nước địa cầu. -  Đáp.

3) Chư dân hăy ca tụng Ngài. Thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hăy ca tụng Ngài! Xin Thiên Chúa chúc phúc lành cho chúng con, để cho khắp cùng bờ cơi trái đất kính sợ Ngài. -  Đáp.

BÀI ĐỌC II:  Rm 11, 13-15. 29-32

"Thiên Chúa ban ơn và kêu gọi Israel, th́ Người không hề hối tiếc".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, tôi nói với anh em là những người gốc Dân Ngoại rằng: Bao lâu tôi là Tông đồ các Dân Ngoại, tôi sẽ tôn trọng chức vụ của tôi, nếu có cách nào làm cho đồng bào tôi phân b́, mà tôi cứu rỗi được ít người trong họ. V́ nếu do việc họ bị loại ra, mà thiên hạ được giao hoà, th́ sự họ được thâu nhận sẽ thế nào, nếu không phải là một sự sống lại từ cơi chết? V́ Thiên Chúa ban ơn và kêu gọi ai, th́ Người không hề hối tiếc. Như xưa anh em không tin Thiên Chúa, nhưng nay v́ họ cứng ḷng tin, nên anh em được thương xót; cũng thế, nay họ không tin, v́ thấy Chúa thương xót anh em, để họ cũng được thương xót. Thiên Chúa đă để mọi người phải giam hăm trong sự cứng ḷng tin, để Chúa thương xót hết mọi người. Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa.

ALLELUIA:  Ga 14, 23

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy, th́ sẽ giữ lời Thầy và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy". - Alleluia.

 PHÚC ÂM: (Mt 15, 21-28)

"Này bà, bà có ḷng mạnh tin".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, th́ liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: "Lạy Ngài là con Vua Đavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm". Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người mà xin rằng: "Xin Thầy thương để bà ấy về đi, v́ bà cứ theo chúng ta mà kêu măi". Người trả lời: "Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel". Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi". Người đáp: "Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó". Bà ấy đáp lại: "Vâng, lạy Ngài, v́ chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống". Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: "Này bà, bà có ḷng mạnh tin. Bà muốn sao th́ được vậy". Và ngay lúc đó, con gái bà đă được lành. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Ngợi Khen Chúa.

MỘT ĐỨC TIN “MẠNH THẬT”

“Này bà, ḷng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao th́ sẽ được vậy.”(Mt 15,28)

Suy niệm: Nếu muốn giới hạn sứ mạng của ḿnh trong phạm vi dân Ít-ra-en, Chúa Giê-su chỉ cần đơn giản từ chối lời cầu xin của người đàn bà dân ngoại. Đằng này, chẳng những Ngài từ chối mà c̣n so sánh bà với lũ chó con: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” Thế nhưng ḷng tin của bà thật tuyệt vời! Bà không tuyệt vọng cũng không cho rằng ḿnh bị xúc phạm; trái lại bà c̣n tuyên xưng niềm tin vào t́nh thương vô biên của Chúa, t́nh thương lớn đến nỗi cả “lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống”. Đức tin của bà khiêm hạ nhưng mạnh mẽ và kiên tŕ như thế, nên Chúa Giêsu phải thốt lên: “Này bà, ḷng tin của bà mạnh thật” mạnh đến độ Chúa đă chấp nhận nhờ đó con bà đă được cứu sống.

Mời Bạn: Chúa Giê-su khen ḷng tin của người đàn bà dân ngoại “mạnh thật” v́ đó là một đức tin không chỉ có trên giấy mà là đức tin đă phát huy được tất cả sức mạnh vào trong hành động và cả cuộc sống. Nhiều người sau khi lănh nhận bí tích Thánh Tẩy trở thành Ki-tô hữu, lại dễ có rơi vào thói quen “có đạo, giữ đạo mà không sống đạo.” Trái lại, người có “đức tin mạnh thật” không chỉ “đọc kinh, xem lễ” mà c̣n kiên tŕ cầu nguyện, lắng nghe và sống Lời Chúa, để chất Tin Mừng thấm sâu vào từng ư nghĩ hành vi trong cuộc sống của ḿnh.

Sống Lời Chúa: Kiên tŕ cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa để xin Ngài ban cho bạn “một đức tin mạnh thật”.

Cầu nguyện: Cảm tạ Chúa đă ban cho con ơn “Đức Tin”. Xin cho con luôn biết đào sâu đức tin trong mỗi ngày sống, để con khám phá ra sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa trong đời con. Amen.