Thứ Sáu 15/09/2017

Thứ Sáu Tuần XXIII Mùa Thường Niên 

Đức Mẹ Sầu Bi

BÀI ĐỌC I: Dt 5, 7-9

"Người đă học vâng phục và đă trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời".

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, khi c̣n sống ở đời này, Chúa Kitô đă lớn tiếng và rơi lệ dâng lời cầu xin khẩn nguyện lên Đấng có thể cứu ḿnh khỏi chết, và v́ ḷng thành tín, Người đă được nhậm lời. Dầu là Con Thiên Chúa, Người đă học vâng phục do những đau khổ Người chịu, và khi hoàn tất, Người đă trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những kẻ tùng phục Người. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 30, 2-3a. 3bc-4. 5-6. 15-18. 19

Đáp: Lạy Chúa, xin cứu sống con theo lượng từ bi của Chúa (c. 17).

Xướng: 1) Lạy Chúa, con t́m đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con muôn đời tủi hổ; v́ đức công minh Ngài, xin cứu chữa con! Xin Chúa hăy lắng tai về bên tôi tớ Chúa. - Đáp.

2) Xin Chúa mau lẹ để giải thoát con. Xin Chúa trở thành núi đá cho con trú ẩn. Bởi Chúa là Đá tảng, là chiến luỹ của con; v́ uy danh Ngài, Ngài sẽ d́u dắt và hướng dẫn con. - Đáp.

3) Ngài dẫn con xa lưới ḍ chúng ngầm trương ra để hại con, v́ Ngài là chỗ con nương náu. Con phó thác tâm hồn trong tay Chúa; lạy Chúa, lạy Thiên Chúa trung thành, xin cứu chữa con. - Đáp.

4) Phần con, lạy Chúa, con tin cậy ở Ngài; con kêu lên: Ngài là Thiên Chúa của con! Vận mạng con ở trong tay Ngài, xin cứu gỡ con khỏi tay quân thù và những người bách hại. - Đáp.

5) Lạy Chúa, vĩ đại thay ḷng nhân hậu Chúa, ḷng nhân hậu Ngài dành để cho những kẻ kính sợ Ngài, ḷng nhân hậu Ngài ban cho những ai t́m nương tựa Ngài, ngay trước mặt con cái người ta. 
- Đáp.

ALLELUIA:

Alleluia, alleluia! - Đức Trinh Nữ Maria là người có phúc, Bà xứng đáng lănh nhận ngành lá tử đạo dưới chân Thập giá Chúa mà không phải chết. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 19, 25-27

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, đứng gần thập giá Chúa Giêsu có Mẹ Người, cùng với chị Mẹ Người là Maria vợ ông Clopas, và Maria Mađalêna. Khi thấy Mẹ và bên cạnh có môn đệ Người yêu, Chúa Giêsu thưa cùng Mẹ rằng: "Thưa Bà, này là Con Bà". Rồi Người lại nói với môn đệ: "Này là Mẹ con". Và từ giờ ấy, môn đệ đă lănh nhận Bà về nhà ḿnh. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa KiTô, Ngợi Khen Chúa.

Đức Mẹ Sầu Bi 

HIỆP THÔNG VỚI HY TẾ CỨU ĐỘ (Ga 19,25-27)

Đứng gần thập giá Chúa Giê-su có thân mẫu Người. (Ga 19,25)

Suy niệm: Có người nói: “Đàng sau thành công của người đàn ông, có bóng dáng một người phụ nữ.” C̣n các sách Phúc Âm th́ cho biết bên cạnh Đức Giê-su Ki-tô luôn có bóng dáng của Đức Ma-ri-a; và ngay trong cuộc khổ nạn, cũng có Mẹ đứng gần thập giá của người Con. Giáo Hội có lư khi mừng kính lễ Mẹ Sầu Bi ngay liền sau lễ Suy Tôn Thánh giá Chúa Giê-su. Mẹ Ma-ri-a đă hiệp thông trọn vẹn với Chúa Giê-su trong hy tế cứu độ. Cuộc đời của Mẹ cũng đă thấm nhuộm máu đỏ hy sinh, khi Mẹ dấn thân vào cuộc khổ nạn; con đường Thánh Giá của Chúa Giê-su cũng là con đường Thánh Giá của Mẹ, vinh quang của Chúa Giê-su phục sinh cũng chính là vinh quang của Mẹ được tham dự vào sự Phục Sinh với Chúa Ki-tô.

Mời Bạn: Trên thập giá Chúa Giê-su đă hoàn tất chương tŕnh cứu độ; nhưng hy tế cứu độ không dừng lại nơi Chúa Giê-su và Mẹ Ma-ri-a mà phải được hiện thực hoá trong cuộc đời của chúng ta, của những ai tin theo Ngài: “Ai muốn theo tôi hăy từ bỏ ḿnh vác Thập Giá ḿnh hằng ngày mà theo tôi” (Lc 9,12). Bạn có thái độ, tâm t́nh nào khi phải gặp thập giá trong đời bạn? Những khổ chế, hy sinh, đau khổ bệnh tật mà bạn gặp trong cuộc sống hằng ngày có trở nên nguồn ơn cứu độ và thánh hóa cho bạn và cho người khác không?

Sống Lời Chúa: Dành ít phút để chiêm ngắm Đức Mẹ đứng dưới chân Thập Giá và xin ơn cảm nhận về ư nghĩa và giá trị của đau khổ.

Cầu nguyện:Lạy Chúa! Xin cho chúng con noi gương Mẹ biết kết hiệp với Chúa Ki-tô chịu khổ nạn để mai ngày được Phục Sinh vinh hiển cùng với Đức Ki-tô đến muôn đời muôn thưở. Amen.