26/09/2017

Thứ Ba Tuần XXV Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Esd 6, 7-8. 12b. 14-20

"Họ hoàn tất việc xây cất nhà Chúa và mừng lễ Vượt Qua".

Bài tích sách Esdra.

Trong những ngày ấy, (Vua Đariô viết thư cho các vị tư lệnh vùng ở bên kia sông Euphrate mà nói rằng:) "Hăy để cho vị thủ lănh người Do-thái và các kỳ lăo của họ xây cất đền thờ của Thiên Chúa, để đền thờ của Thiên Chúa được xây cất chính nơi cũ. Ta cũng ra lệnh về việc các ngươi phải làm với các bậc Kỳ cựu Do-thái, để tái thiết nhà Thiên Chúa: là phải lấy của trong kho nhà vua, nghĩa là tiền nộp thuế của miền bên kia sông Euphrate, và cẩn thận phân phát cho những người ấy, để công việc không bị tŕ hoăn. Ta là Đariô ra sắc chỉ này, ta muốn mọi người ân cần tuân giữ". Các kỳ lăo người Do-thái xây cất đền thờ và công việc tiến hành nhanh chóng, nhờ lời sấm của tiên tri Khác-gai và tiên tri Dacaria, con ông Ađđô: họ xây cất và hoàn thành theo lệnh Chúa Israel truyền dạy, và theo lệnh các vua nước Ba-tư là Kyrô, Đariô và Artaxerxê. Họ hoàn tất việc xây cất nhà Thiên Chúa ngày mồng ba tháng Ađar, năm thứ sáu triều vua Đariô. Vậy con cháu Israel, các tư tế, các thầy Lêvi, và những người lưu đày c̣n sống sót, đều vui mừng hiến thánh nhà Thiên Chúa. Trong lễ cung hiến nhà Thiên Chúa, họ dâng một trăm con ḅ, hai trăm con cừu, bốn trăm con chiên, và để làm lễ đền tội cho cả dân Israel, họ cũng dâng mười hai con dê theo số các chi tộc Israel. Rồi họ cắt đặt các thầy tư tế theo phẩm trật và các thầy Lêvi theo cấp bậc, để giúp việc đền thờ Thiên Chúa ở Giêrusalem, như đă chép trong sách của Môsê. Những con cái Israel lưu đày về mừng lễ Vượt Qua ngày mười bốn tháng thứ nhất. Các thầy tư tế và Lêvi, tất cả như một, đều được thanh tẩy, tất cả đều trong sạch, để sát tế mừng lễ Vượt Qua cho toàn thể dân lưu đày và cho anh em tư tế của họ và chính ḿnh họ. Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 121, 1-2. 3-4a. 4b-5

Đáp: Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: "Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa" (c. 1).

Xướng: 1) Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: "Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa". Hỡi Giêrusalem, chân chúng tôi đang đứng nơi cửa thành rồi. - Đáp.

2) Giêrusalem được kiến thiết như thành tŕ, được cấu tạo kiên cố trong toàn thể. Nơi đây các bộ lạc của Chúa tiến lên. - Đáp.

3) Theo luật pháp của Israel, để ngợi khen danh Chúa. Tại đây đă đặt ngai toà thẩm phán, ngai toà của nhà Đavit. - Đáp.

ALLELUIA: Tv 118, 18

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin giáo huấn con, để con tuân cứ luật pháp của Chúa và để con hết ḷng vâng theo luật đó. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 8, 19-21

"Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, mẹ và anh em Chúa Giêsu đến t́m Người, nhưng v́ đám đông, nên không thể đến gần Người được. Người ta báo tin cho Người rằng: "Có mẹ và anh em Thầy đứng ở ngoài muốn gặp Thầy". Người trả lời với họ rằng: "Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành". Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Ngợi Khen Chúa.

THỨ BA TUẦN 25 TN (Lc 8,19-21)

LÀ NGƯỜI THÂN VỚI CHÚA

Chúa Giê-su đáp lại: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” (Lc 8,21)

Suy niệm: Người đời thường nói “một người làm quan cả họ được nhờ” bởi v́ từ xưa đến nay trong xă hội, vẫn ngầm tồn tại một quy luật là bất cứ việc ǵ hễ có “nhất thân nh́ thế” lập tức sẽ trôi chảy ngay. Và ngay cả khi không có “dây mơ rễ má” ǵ, th́ người ta cũng cố t́m người sang, bắt quàng làm họ, để c̣n cậy nhờ khi hữu sự. Năo trạng đó đă gây ra biết bao điều tệ hại cho xă hội. Đối lại những người muốn áp dụng điều đó cho Ngài, Chúa Giê-su chỉ ra cách thức để tạo một mối tương giao thân thích đích thực với Ngài: Đó là lắng nghe và thực hành lời Chúa. Chính Chúa Giê-su nói: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”

Mời Bạn: Được làm người thân với Thiên Chúa, có là Tin Mừng cho bạn ngày hôm nay không? Muốn thế hăy thực hiện phương cách Chúa dạy: Lắng nghe và Thực hành Lời Ngài. Mời bạn mở Kinh Thánh, đọc và ch́m sâu trong tâm t́nh cầu nguyện. Và Chúa sẽ tỏ cho bạn biết bạn phải thực hành điều ǵ cho đẹp ḷng Ngài. Và rồi bạn sẽ thấy Chúa ở trong bạn và bạn ở trong Chúa.

Sống Lời Chúa: Đọc cả đoạn Phúc Âm của ngày hôm nay, suy gẫm và thưa Chúa: “Lạy Chúa, xin hăy nói v́ tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe.”

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con thường t́m cách để làm đẹp ḷng người đời, làm quen với người thế giá, kết bạn với người nổi tiếng, trong khi đó, Chúa vĩ đại hơn nhiều, th́ chúng con lại thờ ơ, Chúa chung thủy muôn đời, th́ con lại bỏ mặc. Xin cho chúng con biết thực hành Lời Chúa để trở thành người thân của Chúa. Amen